Wat Phra Dhammakaya Osaka

大阪別院 วัดพระธรรมกายโอซาก้า

วัดพระธรรมกายโอซาก้า

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2541 คณะพระภิกษุจากศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว ได้เดินทางมาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดโอซาก้า และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม Kureo Osaka Kita

1998年12月クレオ大阪北で行った在家者仮出家に東京本院から僧侶が招かれたことが大阪別院が誕生するきっかけとなりました。

นับแต่นั้นมา เหล่ากัลยาณมิตรชาวไทย และชาวญี่ปุ่นผู้รักการบำเพ็ญบุญ  ได้นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว เดินทางมาจัดปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน  โดยเริ่มจัดพิธีเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2542 ณ ห้องประชุม Kureo Osaka Higashi

それ以降、東京より僧侶が訪れ瞑想を指導を行っていました。そして199年4月4日、タイ総本山で毎月1度行われる行われている仏供養大式典を大阪市クレオ大阪東で初めて執り行いました。

แต่เนื่องจากการจองสถานที่เพื่อจัดพิธีบูชาข้าวพระในแต่ละเดือน ไม่ได้รับความสะดวก ต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานอย่างกะทันหันหลายครั้ง  เหล่ากัลยาณมิตร และพุทธศาสนิกชนจึงประชุม ปรึกษาหารือ และมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้น มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ประจำจังหวัดโอซาก้านี้ เพื่อให้การเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นไปได้อย่างเต็มที่

毎月会館を借りて行っていたのですが、予約の大変さや常に決まった場所で行うわけではないため荷物の移動に不便があったりしていました。その中で、僧侶、スタッフ、信者の方々と相談を重ね、拠点となる瞑想場が必要であるという結果に至り、まずは雨安居の間、3ヶ月間僧侶が大阪で暮らすことになりました。

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเหล่ากัลยาณมิตร ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้าจึงได้บังเกิดขึ้น ณ ชั้น 2 ของอาคาร JSK4 ใจกลางเมืองโอซาก้า ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2543 ได้จัดการบำเพ็ญบุญ สอนการปฎิบัติธรรมเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2543   ต่อมาสาธุชนที่มาบำเพ็ญบุญได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  จึงต้องเช่าพื้นที่ชั้น 3 เพิ่มขึ้นอีกในเดือนกันยายน พ.ศ.2545 เพื่อรองรับกับการขยายตัวของจำนวนสาธุชน

このようにしていく中で、2000年3月27日(月)にタンマガーイ寺院大阪別院がJSKビルの2階に立ち上がりました。そして同年4月2日、第1回目となる瞑想会が開かれました。活動を始めると、寺院を訪れる方が増え、2002年9月、同ビル3階も寺院として使用することになりました。

ต่อมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้า ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดภาวนาโอซาก้า” โดยประกอบพิธีเปิดป้ายปฐมเริ่มขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าเข้าพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2547  วัดภาวนาโอซาก้า  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจัดงานบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในแถบคันไซ ประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่อง  สาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  จนพื้นที่อาคารเดิมคับแคบไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้ อีกทั้งยังไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา  เช่น จัดบวชพระภิกษุ-สามเณร จัดอบรมเยาวชนได้ ดังนั้นในปี พ.ศ.2548 คณะกัลยาณมิตรและสาธุชนในเขตคันไซ จึงเห็นสมควรที่จะสถาปนาวัดไทยแห่งแรกในเขตคันไซอย่างถาวรขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จัดงานบุญและงานอบรมต่างๆ   ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

大阪別院となってから、関西地区の仏教徒の心の拠り所となり、仏教の教えを伝え、また瞑想の手ほどきを行うなど、積極的に活動をし、またしても寺院に人が溢れ、また、場所が狭いために短期出家式などのコースを開催することが出来なかったりしたために、2005年、改めて寺院となる場所を探すことになりました。

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2549  สาธุชนชาวพุทธในเขตคันไซได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองวัดภาวนาโอซาก้า ขึ้น ซึ่งสถานที่จัดตั้งวัดภาวนาโอซาก้านี้เป็นอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น ในปัจจุบันวัดภาวนาโอซาก้าได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธรรมกายโอซาก้า

2006年4月2日、現在の大阪別院が建立され、オープニングセレモニーが行われました。

โครงสร้างของอาคาร แต่ละชั้นประกอบด้วย

ชั้นที่1       เป็นสำนักงาน

ชั้นที่2       ห้องปฏิบัติธรรมสามารถรองรับสาธุชนผู้มาบำเพ็ญบุญได้ 100-120 คน

ชั้นที่ 3      เป็นที่พักสงฆ์และอุบาสก

大阪別院

1階 寺務所

 

2階 本堂100~120名収容可能

 

3階 僧侶、ウバソク宿舎

 • Address: Wat Phra Dhammakaya Osaka 4-6-27 Omiya, Asahi-Ku, Osaka, Japan, 535-0002
 • Telephone: 066-6956-1400
 • Mobile Number: 090-20430072
 • Email: diacosaka072@gmail.com
 • Website
 • Facebook Page
 • Submitted by phramahakittirit
ZOOM Meeting
Room Link

Meeting Id: 895 7064 4883 Passcode: 072

Weather in Denver

51°C

Cloudy
Humidity: 60%
Wind speed: 6.2 km/h

No Photo gallery at the moment.

(total reviews: 1)

Rated: 5 stars

Average centre rating: 5.00


Latest reviews for this centre:

 • Rated: 5 stars

  … is a sacred Buddhist temple for those who seek merit by practising Dana, Sila and meditation. On the temple ground, there is also a Great Master Luangpu’s statue at which every worshipper is welcome to pay homage. On every first Sunday of the month and Buddhist Holy Day, the Buddhists assemblies take place at merit making events such as Food Offering, Animal Release, Merit Dedication to Ancestor.

  Review by: phramahakittirit Wed Jul 21 2021

Leave a Review * you need to be loggedIn to leave a review

Looks good!

No News & Updates at the moment.